Vedtægter for Vonsild Bryghus JGS

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er Vonsild Bryghus JGS (Jenne Goe Sager)

 

 

§ 2 Foreningens formål.

Brygning af øl og udvikling af nye øltyper / sorter

Socialt samvær og smage forskelligt øl.

 At være selvforsynende.

 

§ 3 Medlemsforhold.

Der kan til enhver tid max være 10 medlemmer.

Nye medlemmer skal godkendes af alle eksisterende medlemmer.

 

 

§ 4 Kontingent og indmeldingsgebyr.

Indmeldingsgebyr for nye medlemmer er kr. 500.- tilbagebetales ikke ved udmelding.

Kontingent er fastsat til kr. 100.- pr. måned.

Kontingent betales på første møde i måneden, der kan betales forud.

Hvis kassen er ved at gå i minus, er det kassereren der melder ud at der skal indbetales ekstra, kassereren fastsætter beløbet, så det sikres at kassen aldrig går i minus.

 

 

§ 5 Møder / Brygning

Der er fast møde hver anden tirsdag på adressen Vonsildvej 40

Vi mødes mellem kl. 18.00 og 19.00

Der kan indkaldes til ekstra møde med 14 dages varsel.

Ølbrygning aftales på tirsdagsmøde.

 

 

§ 6 Foreningens generalforsamling.

Generalforsamlinger er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts.

Indkaldelse til foreningens generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel.

Indkaldelse til alle foreningens medlemmer foregår på mail og skal indeholde dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal på mail være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag medtages på generalforsamlingens dagsorden
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af medlemmer og skal indkaldes, når mindst 3 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat.

Der kræves minimum 7 medlemmer for at være beslutningsdygtige
Afstemninger kan ske ved håndsoprækning. Såfremt et medlem fremsætter begæring om skriftlig afstemning til et punkt, skal dette respekteres.
Der føres referat ved generalforsamlingen, der underskrives af formanden.
Alle afgørelser, afgøres ved simpelt flertal bland de fremmødte.

 

 

 

§ 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.    Valg af ordstyrer / referent.

2.    Formandens beretning.

3.    Kassererens beretning.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg af: valg er for to år, der kan modtages genvalg.

A.    Valg af formand (vælges på lige årstal)

B.    Valg af næstformand (vælges på ulige årstal)

C.    Valg af kasserer (vælges på ulige årstal)

D.    Valg af kasserer sup. (vælges på lige årstal)

E.    Valg af revisor (vælges på lige årstal)

F.    Valg af revisor sup. (vælges på ulige årstal)

G.    Valg af brygmester (vælges på ulige årstal)

H.    Valg af driftschef (vælges på lige årstal)

I.    Valg af sekretær (vælges på ulige årstal)

7.    Valg til bijob: valg er for et år, der kan modtages genvalg.

A.    Valg af Eventchef

B.    Valg af indkøbschef

C.    Valg af grillhold (3 mand)

D.    Valg af rengøringshold (3 mand)

      Valg af webmaster

        Valg af tappemester

8.    Eventuelt

 

§ 8 Ophævelse af foreningen.
Ophævelse af foreningen kan kun ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
For ophævelse af foreningen skal der på begge generalforsamlinger være simpelt flertal blandt de fremmødte, minimum 7 medlemmer.
Ved ophævelse af foreningen skal alle aktiver / passiver fordeles mellem medlemmerne.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. marts 2012